Atribuții

R E G U L A M E N T

privind functionarea CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI MOTOSENI

CAPITOLUL 1
Constituirea Consiliului local si a comisiilor pe domenii de specialitate

Sectiunea I
Norme preliminare privind constituirea consiliului local
Art.1*- In conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, privind administratia publica locala,constituirea consiliului local se face in termen de 25 zile de la data desfasurarii
alegerilor.Convocarea consilierilor locali alesi si validati in functie se face de catre prefect, in maximuum 5 zile de la pronuntarea hotaririi de validare .
Validarea alegerii consilierilor se face de catre Judecatoria Podu Turcului, de catre un judecator desemnat de presedintele instantei.
Cererea de validare a consilierilor locali se depune in termen de 3 zile de la data constatarii rezultatelor alegerilor de catre primarul in functiune.
Invalidarea mandatului intervine in cazul in care se constata incalcarea conditiilor de eligibilitate sau daca alegerea consilierului s-a facut prin frauda electorala, constatata in conditiile legii.
Art.2*-Sedinta de constituire a consiliului local se desfasoara in conditii legale daca sint
prezenti cel putin majoritatea consilierilor locali alesi si validati.In cazul in care nu se poate asigura aceasta majoritate , sedinta se va organiza in aceleasi conditii, peste 3 zile, la convocarea prefectului.
Daca nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituita, se va
proceda la o noua convocare de catre prefect, peste 3 zile, in aceleasi conditii.
In situatia in care consiliul local nu se poate reuni nici la a treia convocare din cauza absentei nemotivate a consilierilor, instanta va declara vacante, prin hotarire, locurile consilierilor locali alesi care au lipsit nemotivat la oricare dintre cele 3 convocari.
Sesizarea instantei se face de catre prefect in maximum 3 zile de la data sedintei, pe baza procesului verbal al sedintei,intocmit de secretarul unitatii administrativ-teritoriale.Hotarirea instantei se pronunta inmaximuum 3 zile de la primirea sesizariisi poate fi atacata cu recurs la instanta competenta.
Incazul in care locurile dec larate vacante, potribvit procedurii de mai sus, nu pot fi ocupare cu supleanti inscrisi in listele de candidati respective, potrivit legii, se organizeaza alegeri partiale de completare, in termen de 90 zile.
Art.3*-Consilierii locali ale caror mandate au fost validate depun in fata consiliului local
urmatorul juramint in limba romana : »Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac
cu buna-credinta, tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei MOTOSENI .Asa sa-mi ajute Dumnezeu.
Juramintul se depune dupa urmatoarea procedura :secretarul comunei va da citire textului
juramintului dupa care conslierii validati se vor prezenta, in ordine alfabetica in fata unei mese special amenajate, pe care se afla un exemplar din Constitutie si Biblia .Consilierul va pune mina stinga atit pe Constitutie si daca este cazul si pe Biblie , va pronunta cuvintul »Jur »,dupa care va semna juramintul de credinta, care va fi imprimat pe un formular special.Juramintul se semneaza in 2 exemplare din care un exemplar se pastreaza la dosarul de sedinta, iar exemplarul doi se inmineaza conslierului..
Consilierii care se declara atei sau care au a alta credinta decit cea crestina pot depune
juramintul fara formula religioasa.In acest caz si juramintul va fi imprimat pe formular fara aceasta formula.
Consilierul care refuza sa depuna juramintul este considerat demisionat de drept, aceasta
consemnindu-se intr-un proces verbal al sedinte.
Consilierii care lipsesc motivat de la sedinta de constituire pot depune juramintul la o sedinta ulterioara.
In cazul in care consilierul local declarat ales renunta la mandat inainte de validare sau refuza sa depuna juramintul, se supune validarii mandatul primului supleant inscris pe lista formatiuniipolitice respective, daca pina la validarea mandatului formatiunea politica confirma apartenenta la partid.Validarea mandatului supleantului inscris pe lista formatiunii politice se face aplicindu-se procedura prevazuta la art.29^1 din legea nr.215/2001, actualizata.
In cazul in care locurile ramase vacante nu pot fi completate cu supleanti, iar numarul de
consilieri se reduce sub jumatate plus unu, se vor organiza alegeri partiale pentru completare in termen de 90 de zile.
Art.4-Dupa validare, in sedinta de constituire a consiliului local, consilierii locali depun juramintul prevazut la art.3 din prezentul regulament.
Consiliul local se declara legal constituit daca majoritatea consilierilor locali validati au depus juramintul. Constituirea consiliului local se constata prin hotarire, adoptata cu votul majoritatii consilierilor validati.
Dupa declararea ca legal constituit a consiliului local, consilierilor in functie li se elibereaza o legitimatie care atesta calitatea de membru al consiliului local, semnata de primar.
Consilierii locali primesc de asemenea un semn distinctiv al calitatii lor de reprezentanti alesi ai colectivitatilor locale, pe care au dreptul sa il poarte pe intreaga durata a mandatului.
Art.5- Dupa declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii sai, prin hotarire adoptata cu votul deschis al majoritatii consilierilor in functie, un presedinte de sedinta, pe o perioada de cel mult 3 luni, care va conduce sedintele consiliului si va semna hotaririle adoptate de acesta.
Consilierul local ales presedinte in conditiile prevazute la alin.precedent poate fi schimbat din functie, la initiativa a cel putin nunie treimi din numarul consilierilor locali, prin votul majoritatii consilierilor locali in functie.
Hotaririle 1-4 se semneaza de presedintele de virsta si de cei 2 asistenti ai acestuia si se
contrasemneaza de secretar.Aceste hotariri au un caracter constatator si nu pot forma obiectul unei actiuni in justitie neproducind efecte juridice.
Art.6-Presedintele de sedinta are urmatoarele atributii principale :
-conduce sedintele consliului local
-supune votului conslierilor proiectele de hotariri, asigura numararea voturilor si anunta
rezultatul votarii, cu precizarea voturilor pentru si a voturilor contra precum si a abtinerilor.
-semneaza hotaririle adoptate de catre consiliul local, chiar daca a votat impotriva adoptarii acestora, precum si procesul verbal al sedintei
-asigura mentinerea ordinii si respectarea regulamentului de desfasurare a sedintelor
-supune votului conslierilor orice probleme care intra in competenta de solutuionare a consliului
-aplica, daca este cazul sanctiunile prevazute de statutul alesilor locali sau propune consiliului local aplicarea unor asemenea sanctiuni
-indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de prezentul regulament sau insarcinari date de consliul local
Art.7- Consiliile locale aleg viceprimarul.Acesta este ales cu votul majoritatii consilierilor locali in functie , din rindul membrilor acestora.
-Art.8- Propunerea de candidati poate fi facuta de catre grupurile de conslieri, conslieri sau de primar
Viceprimarul se alege prin vot secret.
Art.9- Este declarat ales ca viceprimar, consilierul care a obtinut votul majoritatii conslierilor in functie.
In situatia in care nu s-a intrunit aceasta majoritate se organizeaza un al doilea tur de scrutin in aceeasi sedinta la care vor participa candidatii situati pe primele doua locuri.Este declarat ales consilierul care a obtinut cel mai mare numar de voturi.
In caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin la care vor participa numai candidatii care se afla in aceasta situatie.Va fi declarat ales candidatul care a obtinut cele mai multe voturi.
Art.10-Alegerea viceprimarului va fi consemnata in hotarirea nr.5 a consiliului local.Pe durata exercitarii mandatului , viceprimarul isi pastreaza statutul de consilier local, fara a
beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut.
Art.11-Durata mandatului viceprimarului este egala cu durata mandatului consiliului local.In cazul in care mandatul consiliului local inceteaza inainte de expirarea duratei normale de 4 ani, inceteaza de drept si mandatul viceprimarului, fara vreo alta formalitate.
Sectiunea a II-a
Constituirea si functionarea comisiilor pe domenii de specialitate
Art.12- In functie de specificul local si nevoile activitatii sale consiliul local organizeaza comisii de specialitate in domeniile:
-Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a
drepturilor cetatenilor
-Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert
-Comisia pentru invatamint, sanatate, cultura, protectie sociala activitati sportive si de agrement
Art.13-Comisiile de specialitate lucreaza valabil in prezenta majoritatii membrilor si iau hotariri cu votul majoritatii membrilor sai.
Comisia poate invita sa participe la lucrarile sale specialisti din cadrul aparatului prorpiu al consiliului local sau din afara acestuia .Au dreptul sa participe la sedintele comisiei si conslierii care au facut proprunerile ce stau la baza lucrarilor comisiei.
Sedintele comisiei de specialitate sint, de regula, publice.Comisia poate hotari ca la dezbaterile sale sa fie prezente si alte persoane interesate sau reprezentantii mass-media.
Comisia poate hotari ca unele sedinte sau dezbaterea unor puncte sa se desfasoare cu usile inchise.
Art.14-Numarul locurilor care revine fiecarui grup de conslieri sau conslierilor independenti in fiecare comisiei de specialitate se stabileste de catre consiliul local, in functie de ponderea acestora in cadrul consiliului.
Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de conslieri, iar a consilierilor independenti, de catre consiliu, avindu-se in vedere, de regula, pregatirea lor profesionala si domeniul in care isi desfasoara activitatea.
In functie de numarul membrilor consiliului, un conslier poate face parte din 1-3 comisii de specialitate, din care una este comisia de baza.
Art.15-Fiecare comisie de specialitate isi alege, prin votul deschis al majoritatii conslierilor ce o compun, cite un presedinte si un secretar.
Art.16-Comisiile de specialitate au urmatoarele atributii principale :
-initiaza proiect de hotariri
-se pronunta asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare
-intocmesc avize asupra proiectelor de hotariresi asupra problemelor analizate, pe care le
prezinta consiliului local
-comisiile de specialitate indeplinesc orice alte atributii stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului local, daca acestea au legatura cu activitatea lor.
Art.17-Presedintele comisiei de specialitate are urmatoarele atributii principale :
-asigura reprezentarea comisiei in raporturile acesteia cu consiliul local si celelalte comsiii
-convoaca sedintele comisiei
-conduce sedinele comisiei
-propune ca la lucrarile comisiei sa participe si alte persoane din afara acesteia, daca
apreciaza ca este necesar
-participa la lucrarile celorlalte comisii care examineaza probleme ce prezinta importanta pentru comisia pe care o conduce
-sustine in sedintele consiliului local avizele formulate de comisie
-anunta rezultatul votarii pe baza datelor comunicate de ecretar
-presedintele comisiei indeplineste orice alte atributii referitoare la activitatea comisiei,
prevazute de lege, de Regulamentul de organmizare si functionare a consiliuli sau stabilite de consiliul local.
Art.18-Secretarul comisiei indeplineste urmatoarele atributii principale :
-efectuaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a membrilor comisiei
-numara voturile si informeaza pe presedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea
fiecarei hotariri si asupra rezultatului votarii
-asigura redactarea avizelor si proceselor verbale ale sedintei
-indeplineste si alte sarcini prevazute in regulamentul de organizare si functionare a consiliului local sau insarcinari stabilie de comisie sau de catre presedinte
Art.19-Convocarea sedintelor comisiei se face de catre presedintele acesteia ci cel putin 3 zile inainte.
Ordinea de zi se aproba de comisie la propunerea presedintelui.oricare dintre membrii comisiei potae cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.
Participarea membrilor comisiei la sedintele acesteia este obligatorie.
In caz de absenta de la sedinta comisiei de baza, consilierului in cauza nu i se acorda
indemnizatie de sedinta.Daca absentele continua, fara a fi motivate, presedintele comisiei poate aplica sanctiunile prevazute in competenta sa de statutul alesilor locali sau poate propune consiliului aplicarea altor sanctiuni statutare, inclusiv inlocuirea lui din comisie.
Art.20-Sedintele comisiilor de specialitate se desfasoara, de regula, inaintea sedintelor
consiliului, atunci cind ordinea de zi a sedintelor acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotariri asupra carora i se solicita avizul.
Art.21-Pentru dezbaterea proiectelor de hotariri, sau a celorlalte probleme repartizate comisiei, presedintele acesteia va desemna un conslier care va face in cadrul sedintei o scurta prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, daca aceasta nu este prezentata de catre initiator.
Consilierul desemnat protrivit alin.1 va redacta avizul comsiei, pe baza amendamentelor sau a propunerilor formulate de membrii acesteia care au fost aprobate cu majoritatea voturilor conslierilor prezenti.
Avizele intocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesara, atit amendamentele si propunerile acceptate cit si cele respinse.
Avizul intocmit potrivit alin.2 si 3 se prezinta secretarului comunei, care se va ingriji de
multiplicarea si difuzarea acestuia catre conslieri, odata cu ordinea de zi.
Art.22-Votul in comisii este, de regula, deschis.In anumite situatii comisia poate hotari ca votul sa fie secret stabilind de la caz la caz si modalitatea de expimare a acestuia.

Art.23-Lucrarile sedintei comisiei se consemneaza prin grija secretarului acesteia intr-un process verbal.Dupa incheierea sedinte procesul verbal va fi semnat de catre presedintele si secretarul comisiei.
Presedintele poate incuviinta ca procesele verbale ale seditelor sa fie consultate de alte
persoane interesate care nu au participat la sedinta, cu exceptia proceselor verbale intocmite in sedintele ale caror lucrari s-au desfasurat cu usile inchise.
Art.24-Daca in urma dezbaterilor din sedinta consiliuli local se impun modificari de fond in continutul pproiectuilui presedintele de sedinta poate hotari retrimiterea proiectului pentru reexaminare de catre comisia sau compartimentul de specialitate care a intocmit avizul respectiv,raportul.
Art.25-Activitatea comisiilor de specialitate poate fi verificata printr-o ancheta hotarita de
consiliul local la cererea a cel putin doua treimi din numarul conslierilor in functie.
Art.26-Consiliul local poate hotari organizarea unor comisii speciale de analiza si verificare la propunerea conslierilor sau a primarului.
Componenta nominala a comisiilor prevazuta la alin.1, obiectivele si tematica activitatii
acestora, perioada in care vor lucra si mandatul lor se stabilesc prin hotarire a consiliului local.
Comisia de ancheta va prezenta consiliului local la termenil stabilit de catre acesta raportul intocmit in urma analizelor si verificarilor efectuate.Raportul va cuprinde, daca este cazul, propuneri concrete de imbunatatire a activitatii in domeniul supus analizei sau verificarii.
Se va avea in vedere ca domeniul pentru care comisia de ancheiata a fost imputernicita sa faca verificari si analize sa nu exceada atributiilor prevazute de legea nr.215/2001 cu privire la administratia publica locala.
Sectiunea III
Alte dispozitii
Art.27-Dupa preluarea conducerii lucarilor consiliului de catre presedintele de sedinta se trece la ceremnia de depunere a juramintului de catre primar, daca procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizata.In acest scop judecatorul desemnat de catre presedintele judecatoriei care a validat mandatul prezinta in fata consiliului hotarirea de validare.
Dupa prezentarea hotaririi de validare primarul va depune juramintul prevazut la art.34 alin.1 din Legea nr.215/2001, actualizata.
Primarul care refuza sa depuna juramintul este considerat demisionat de drept.
Art.28-Dupa depunerea juramintului primarul intra in exercitiu de drept al mandatului.
Primarul va ocupa in sala de sedinte un loc distinct, separat de cel al presedintelui de sedinta.
Daca la lucrarile consiliului participa si prefectul sau reprezentantul sau, acestia vor ocupa un loc distinct, separat de cel al presedintelui de sedinta.
Art.29-Primarul participa la sedintele conslilului si are dreptul sa-si exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor inscrise pe ordinea de zi.
Primarul intiaza proiecte de hotariri.
Punctul de vedere al primarului se consemneaza in mod obligatoriu in procesul verbal de
sedinta.
Primarul reprezinta unitatea administrativ-teritoriala in relatiile cu alte autoritati publice, cu persoanele juridice romane sau straine, precum si in justitie.
Semnul distinctiv al primarului este o esarfa in culorile drapelului national al Romaniei.
Esarfa va fi purtata in mod obligatoriu, la solemnitati, receptii, ceremonii publice si la celebrarea casatoriilor.
Mandatul primarului poate inceta de drept in conditiile Legii nr.393/2004, actualizata, privind statutul alesilor locali, precum si in situatiile prevazute de art.72 alin.2 din legea nr.215/2001, actualizata, privind administratia publica locala.
Mandatul primarului poate inceta si ca urmare a rezultatului unui referendum local avind ca obiect demiterea acestuia, organizat in conditiile legii.
Mandatul primarului se suspenda de drept numai in cazul in care acesta a fost arestat
preventiv.Masura arestarii preventive se comunica de indata de catre instanta de judecata
prefectului, care, prin ordin, constata suspendarea mandatului.
In caz de vacanta a functiei de primar si in caz de suspendare din functie a acestuia, atributiile ce ii sint conferite prin lege vor fi exewrcitate de drept de viceprimar.In situatia in care viceprimarul il ilocuieste pe primar, consiliul local poate delega prin hotarire, din rindul consilierilor, un consilier local care va indeplini temporar atributiile viceprimarului.
In situatia in care sint suspendati din finctie atit primarul cit si viceprimarul, consiliul local deleaga un consilier local care va indeplini atit atributiile primarului, cit si ale viceprimarului, pina la incetarea suspendarii.
Daca devin vacante in acelasi timp, atit functia de primar, cit si cea de viceprimar, consiliul local alege un nou viceprimar, care pina la organizarea alegerilor de primar, atributiile primarului vor fi indeplinite de catre viceprimarul ales.
Art.30-Secretarul comunei participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului.Secretarului ii revin urmatoarele atributii principale privitoare la sedintele consiliului local :
-asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local la cererea primarului sau a cel putin unei treimi din numarul conslierilor in functie
-asigura efectuarea lucrarilor de secretariat
-avizeaza proiectele de hotariri
-efectueaza apelul nominal si tine evidenta paticiparii la sedinte a conslierilor
-numara voturile si consemneaza rezultatul votarii pe care il prezinta presedintelui de sedinta
-informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecarei hotariri a consiliului local
-asigura intocmirea procesului verbal, pune la dispozitie conslierilor, inaintea fiecarei sedinte,
procesul verbal, al sedintei anterioare asupra consitnutului carora solicita acordul consiliului
-asigura intocmirea dosarelor de sedinta, legarea, numerotarea paginilor, semnarea si
stamplarea acestora
-urmareste ca la deliberare, si adoptarea unor hotariri ale consiliului local sa nu ia parte
conslierii care se incadreaza in dispoztiile art.47 alin.1 din Legea nr.215/2001, actualizata
-il informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la asemenea situatii si face cunoscute
sanctiunile prevazute de lege in asemenea cazuri
-prezinta in fata consiliului loca punctul sau de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotariri sau a altor masuri supuse deliberarii consiliului.daca este cazul refuza sa contrasembneze hotaririle pe care le considera ilegale
-contrasemneaza, in conditiile legii si ale prezentului regbulament hotarire consiliului local pe care le considera legale
-poate propune primarului inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi al sedintelor
ordinare ale consiliului local
-acorda membrilor c onsiliului asistenta si sprijin de specialitate in desfasurarea activitatii,
inclusiv la redactarea proiectelor de hotariri sau la definitivarea celor discutate si aprobate de consiliu.Asemenea obligatii revin si aparatului propiu al consiliului local
Art.31-Secretarul indeplineste orice alte atributii stabilite de lege, de regulamentul de organizare si functionare a consliului local, sau insarcinari date de consiliul local privitoare la buna organizare si desfasurare a sedintelor consiliului

CAPITOLUL II
Functionarea consiliului local
Sectiunea I
Desfasurarea sedintelor
Art.32-Ordinea de zi a sedintelor consiliului local cuprinde proiecte de hotariri, rapoarte ale comsiilor de specialitate, rapoarte sau informari ale conducatorilor unitatilor subordonate sau care se afla sub autoritatea consiliului, timpul acordat declaratiilro politice, intrebarilor, interpelarilor, petitiilor si altor probleme care se supun dezbaterii consiliului.ordinea de zi este inscrisa in cuprinsul invitatiilor de sedinta transmise conslierilor si se aduce la cnostinta locuitorilor prin afisare.
Proiectul ordinii de zi se intocmeste la propunerea primarului, consilierilor, secretarului,
comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetatenilor.
Proiectul ordinii de zi se supune aprobarii consiliului.
Proiectele de hotariri si celelalte probleme asupra carora urmeaza sa se delibereze se inscriu pe ordinea de zi numai daca sint insotite de avizul comisiilor de specialitate carora le-au fost transmise in acest scop si de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al consiliului local
Raportul compartimentului de resort se intocmeste si se depune la secretarul comunei inainte de intocmirea avizului de catre comsiia de specialitate spre a putea fi avut in vedere de catre aceasta comisie.
Daca rapoartele compartiemntului de specialitate nu sint intocmite in termen de 30 zile de la inregistrarea proiectului de hotarire, acestea se considera implicit favorabile.
Art.33-Conslierii sint obligati sa fie prezenti la lucrarile consiliului si sa-si inregistreze prezenta in evidenta tinuta de secretar.
Consilierul care nu poate lua parte la sedinta este obligat sa comunice acest lucru secretarului comunei.
Art.34-Daca in cadrul comunei exista delegati satesti, acestia vor fi invitati in mod obligatoriu la sedintele consiliului in care se discuta aspecte ce intereseaza satul espectiv.delegatul satesc va fi ascultat asupra problemei discutate si va vota.Votul acestuia are caracter consultativ.
Art.35-Dezbaterea problemelor se face in ordinea stricta in care aceste sint inscrise in ordinea de zi aprobata.In caz exceptional, cu acordul majoritatii conslierilor prezenti se poate face o inversare a ordinii de zi in masura in care se ajunge la concuzia ca punctul urmator are o legatura cu un punct anterior .
Dezbaterea incepe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotarire sau a problemei inscrise pe ordinea de zi pe care o face initiatorul, apoi se da cuvintul presedintelui comisiei de specialitate si, daca este cazul, sefului compartimentului care a intocmit raportul.
Dupa efectuarea prezentarilor prevazute la alin.precedent se trece la dezbateri.
Consilierii vor participa la dezbateri in ordinea inscrierii la cuvint.|Presedintele de sedinta are dreptul sa limiteze durata luarilor de cuvint in functie de obiectul dezbaterii.In acest scop el poate propune consiliului sper aprobare, timpul ce poate fi afectat fiecarui vorbitor, precum si timpul total de dezbatere a proiectului.Consilierul este obligat ca in cuvintul sau sa se refere exclusiv la prtoblema cer formeaza obiectul dezbaterii.Preseintele de sedinta va urmari ca prezenta la dezbateri sa se faca din partea tuturor grupurilor de conslieri.In cazul unor probleme deoasebite se va aloca un anumit timp fiecarui grup de conslieri in functie de marimea acestora.
Art.36-Presedinte de sedinta va permite oricind unui conslier sa raspunda intr-o problema de ordin personal sau atunci cind a fost nomibnalizat de un alt vorbitor.
Prevederile alin.1 se aplica si in cazul in care se cere cuvintul in probleme privitoare la
regulament.
Art.37-Presedintele de sedinta sau presedintele oricaror grupuri de consilieri poate propune incheierea dezbaterii unei porbleme puse in discutia consliului.Porpunerea de incheiere a dezbaterii se supune votului.Discutiile vor fi sistate daca propunerea a fost acceptata de majoritatea consilierilor prezenti.
Art.38-Este interzisa proferarea de insulte sau calomnii de catre conslierii prezenti la sedinta precum si dialogul dintre vorbitori si persoanele aflate in sala.
Art.39-In cazul in care desfasurarea lucrarilor este perturbata presedintele de sedinta poate intrerupe dezbaterile.el poate aplica sanctiunile stabilite de statutul alesilor locali in competenta sa ori poate propune consiliului aplicarea desanctiuni corespunzatoare.
Art.40-Asupra proiectelor de hotariri au loc dezbateri generale si pe articole, conslierii putind formula amendamente de fond sau de redactare.Amendamentele formulate se supun votului consliului in ordinea formularii lor .daca s-a adoptat textul initiatorului au un amendament formulat anterior celelalte se socotesc respinse fara a se mai supune votului

Sectiunea a II-a

Elaborarea proiectelor de hotariri

Art.41-Dreptul la initiativa pentru proiectele de hotariri ale consiliului local apartine primarului,viceprimarului si consilierilor locali.
Proiectele de hotariri vor fi insotite de un referat de aprobare si vor fi redactate in conformitate cu normele de tehnica legislativa.In acest scop secretarul comunei si personalul de specialitate din aparatul propriu al consiliului vor acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate.
Art.42-Proiectele de hotariri se inscriu pe ordinea de zi a sedintelor prin mentionarea titlului si a initiatorului.
Proiectele de hotariri se aduc la cunostinta consilierilor de indata cu indicarea comisiilor carora le-au fost trmise spre avizare si cu initiativa de a formula si depune amendamente.
Operatiunile prevazute la alin.2 se realizeaza prin grija secretarului comunei.
Art.43-Proiectele de hotariri si celelalte materiale se transmit spre dezbatere si avizare
comisiiloer de specialitate ale consiliului local precum si compartimentelor de resort ale
aparatului de specialitate al primarului in vederea intocmirii raportului .Nominalizarea comisiilor si compartimentelor carora li se trasmit materiale spre analiza se face de catre primar impreuna cu secretarul comunei.
Odata cu transmiterea proiectelor se va preciza si data de depunere a raportului si a avizului avindu-se grija ca raportul sa poata fi trimis si comsiiei de specialitate inainte de intocmirea de catre aceasta a avizului.
Initiatorul proiectului sau a altor propuneri le poate retrage sau poate renunta in orice moment la sustinerea lor.
Art.44-Dupa examinarea proiectului sau a propunerii comisia de specialitate a consiliului local intocmeste un raport cu privire la adoptarea sau dupa caz respingerea proiectului sau propunerii examinate.daca se propune adoptarea proiectului se pot formula amendamente.
Raportul se transmite secretarului comuunei care va disopune masurile corespunzatoare
difuzarii lui catre primar si consilieri, cel mai tirziu odata cu invitatia pentru sedinta.
Art.45-Proiectele de hotariri si celelalte priopuneri insotite de raportul comisiei de specialitate si de raportul compartimentului de resort din aparatul propriu al consiliului se inscriu pe ordinea de zi si se supun dezbaterii si votului consiliului in prima sedinta ordinara a acestuia.
Sectiunea a III-a

Procedura de vot

Art.46-Votul conslierilor este individual si poate fi deschis sau secret.
Votul deschis se exprima public prin ridicarea miinii sau apel nominal.
Consiliul local hotaraste la propunerea presedintelui de sedinta ce modalitate de vot se va folosi in afara de cazul in care prin lege sau regulament se stabileste o anumita modalitata.
Art.47-Votarea prin apel nominal se desfasoara in modul urmator :
-presedintele explica obiectul votarii si sensul cuvintelor »pentru si « contra.Secretarul comunei va da citire numelui si prenumelui fiecarui conslier in ordinea alafabetica.Consilierul nominalizat se ridica si proununta cuvintul « pentru sau contra »in functie de optiunea sa.
Dupa epuizarea listei votul se repeta prin citirea din nou a numelui conslierilor care au lipsit la primul tur.
Art.48-Pentru exercitarea vootului secret se folosesc buletine de vot.
Redactarea buletinelor de vot va fi clara si precisa, fara echivoc si putinta de interpretari
diferite.Pentru exprimarea optiunii se vor folosi de regula cuvintele DA sau NU.
Buletinele de vot se introduc intr-o urna.la numararea voturilor nu se iau in calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimata optiunea clara a conslerului sau au fost folosite ambele cuvinte prevazute al alin.2.
Art.49-Hotaririle si alte propuneri se adopta cu votul majoritatii conslierilor prezenti in afara de cazul in care prin lege sau regulament se dispune altfel.
Abtinerile se contabilizeaza la voturile contra.
Daca in sala de sedinte nu este intrunit cvorumul legal, presedintele amina votarea pina la
intrunirea acestuia.
Art.50-Conslierii au dreptul sa solicite ca in procesul verbal sa se consemneze expres modul in care au votat , secretarul fiibnd obligat sa se conformeze.
Art.51-Proiectele de hotariri sau propunerile respinse de consliu nu pot fi readuse in dezbaterea acestuia in cursul aceleiasi sedinte.

CAPITOLUL IV

Intrebari, interpelari, petitii si informarea conslierilor locali

Art.52-Conslierii pot adresa intrebari primarului, viceprimarului si secretarului, precum si sefilor compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului sau ai serviciilor si unitatilor subordonate.
Prin intrebare se solicita informatii cu privire la un fapt necunoscut.
Cei intrebati vor raspunde de regula imediat sau daca nu este posibil la urmatoarea sedinta a consiliului.
Art.53-Interpelarea consta intr-o cerere prin care se solicita explicatii in legatura cu un fapt cunoscut.Cel interpelat are obligatia de a rapunde in scris pina la urmatoarea sedinta a consiliului sau oral la proxima sedinta potrivit solicitarii autorului interpelarii.
Art.54-Conslierii pot solicita informatiile necesare exercitarii mandatului, iar compartimentul serviciul sau unitatea vizata sint obligate sa i le furnmizeze la termenul stabilit.Informatiile pot fi cerute si comunicate in scris sau oral.
Art.55-Orice cetatean are dreptul sa se adreseze cu petitii consiliului local.Acestea se inscriu intr-un registru special, sint analizate si solutionate potrivit reglementarilor legale in vigoare. Semestrial, consiliul local analizeaza modul de solutionare a petitiilor.

CAPITOLUL V

Dispozitii privind exercitarea mandatului de conslier

Sectiunea I
Drepturile si obligatiile conslierilor locali
Art.56-Dupa validarea alegerilor, conslierului i se elibereaza legitimatia de conslier precum si semnul distinctiv prevazut de Statutul alesilor locali.
Art.57-Pentru participarea la sedintele consiliului local si ale comisiilor de specialitate consilierul primeste o indeminzatie de sedinta .
Indemnizatia de sedinta a consilierilor care participa la sedintele ordinare si ale comisiilor de specialitate va fi in cuantum de pina la 5% din indemnizatia lunara a primarului.
Numarul maxim de sedinte pentru care se poate acorda indemnizatia potrivit alineatului
precedent este o sedinta de consiliu si 1-2 sedinte de comisii de specialitate pe luna.
Consilierul are dreptul dupa caz la diurna de deplasare si la plata cheltuielilor de transport si de cazare pentru activitatile prilejuite de exercitarea mandatului.
Art.58-Schimbarile survenite in activitatea conslierului in timpul exercitarii mandatului se aduc la cunostinta consiliului local, in cel mult 10 zile de la data producerii acestora.
Art.59-Participarea conslierilor la sedintele consiliului local si ale comisiilor de specialitate este obligatorie.
Conslierul nu poate lipsi de la sedintele consliliului sau ale comisiilor de specialitate din care face parte decit in cazul in care a obtinut aprobarea consiliului, respectiv a preseintelui comisiei, daca are motive temeinice.
Art.60-Consilierul local care absenteaza nemotivat la doua sedinte consecutive va fi sanctionat potrivit prevederilor Statutului alesilor local.
Art.61-Consilierul local poate demisiona prin cerere scrisa adresata consiliului.Solutionarea cererii se va face in conditiile si cu procedura stabilita de statutl alesilor locali.
Sectiunea a II-a
Sanctiuni
Art62-Incalcarea de catre conslieri a obligatiilor ce le revin in exercitarea mandatului constituie abatere si se sanctioneaza potrivit prevederilor statutuui alesilor locali si ale prevederilor prezentului regulament.
La aplicarea sanctiunilor se va tine seama de gravitatea abaterii frecventa acestora si conditiileproducerii ei.
Art.63-In exercitarea atributiilor ce-i revin cu privire la mentinerea ordinii si respectarea
regulamentului in timpul sedintei consiliului presedintele de sedinta poate aplica una dintre
urmatoarele sanctiuni :
-avertisment
-chemarea la ordine
-retragerea cuvintului
-eliminarea din sala de sedinta
Eliminarea din sala e sedinta echivaleaza cu absenta nemotivata.
Art.64-Consiliul local poate hotari cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai,
aplicarea
urmatoarelor sanctiuni conslierilor locali care in exercitarea mandatului au savirsit abateri de la prevederile legii si ale prezentului regulament, dupa cum urmeaza :
-interzicerea de a participa la lucrarile urmatoarei sedinte a consiliului
-excluderea tempoara de la lucrarile consiliului si ale comisiei de specialitate
-retragerea indemnizatiei de sedinta pentru 1-2 sedinte
pentru aplicarea sanctiunilor prevazuta la alin.1 cazul se va transmite comisiei de specialitate care are in obiectul de activitate si aspectele juridice aceasta prezentind un raport intocmit pe baza cercetarilor efectuate, inclusiv a explicatiilor furnizate de cel in cauza.
Art.65-Pe perioada sanctionarii, conslierii in cauza nu sint luati in calcul la stabilirea cvorumului de lucru.
Art.66-Interzicerea participarii la urmatoarea sedinta a consiliului precum si excluderea de la lucrarile consiliuluii si ale comisiei de specialitate au drept consecinta neacordarea indemnizatiei de sedinta pe perioada respectiva.
Art.67-Excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comsiilor de specialitate nu poate depasi 2 luni.
Art.68-Pentru mentinerea ordinii in sedintele comisiilor de specialitate, presdintii acestora au aceleasi drepturi ca si presedintele de sedinta.Acestia pot aplica sanctiunile prevazute la art.35., alin.1 din prezentul regulament.
Art.69-Prezentul regulament va putea fi modificat ori de cite ori situatia o impune, dar cu
procedura prevazuta de lege si cu votul a doua treimi din numarul consilierilor in functie.
Art.70-Prezentul regulament, dupa adoptare, va fi din nou redactat, dindu-se articolelor o noua numerotare si va fi difuzat tuturor conslierilor si primarului prin grija secretarului comunei.