Taxe și impozite locale 2014

Taxele si impozitele locale pentru anul 2014 stabilite prin hotarare nr 39 din 29.11.2013
PERSOANE  FIZICE

1. Se stabileste ,în cazul persoanelor fizice ,un impozit pe clãdiri prin aplicarea cotei de impozitare la valoarea impozabilã a clãdirii în procent de 0,1% Valoarea impozabilã a unei clãdiri exprimatã în lei,se determinã prin înmulţirea suprafeţei construite desfãşurate a clãdirii,exprimatã în metrii pãtrati , cu valoarea impozabilã  corespunzãtoare din tabelul urmãtor:

Tipul clãdirii Clãdire cu instalaţii –-lei/m.p.- Clãdire fãrã instalaţii –-lei/m.p.-
Sat centru Sate componente Sat centru Sate componente
A.Clãdire cu cadre din beton armat,sau cu peretii exteriori din  cãrãmidã arsã, sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic 555 555
B.Clãdire cu pereţii exteriori  din lemn,dinpiatra naturala dincãrãmidã nearsã,  vãlãtuci sau din orice alte materiale nesupuse unui  tratament termic si /sau chimic 159 159
C.Clãdire anexã cu cadre din beton armat sau cu peretii exteriori din cãramida arsa sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic si/sau chimic 143 143
D. Clãdire-anexã cu pereţi exteriori din lemn,din piatra naturalã ,din cãrãmidã nearsã,din vãlãtuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si /sau chimic. 63 63

 

E În cazul contribuabililor care detin la aceeasi adresa încãperi amplasate la.subsol, demisol si/sau la mansardã utilizatã ca locuinţã,în oricare dintre tipurile de clãdiri prevãzute la lit.A_D 75% din suma care s-ar aplica clãdirii.
F.În cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa încãperi amplasate la subsol   demisol si/sau la mansardã utilizate în  alte scopuri decât cel de locuinţã ,în oricare dintre tipurile de cladiri ,prevãzute la lit.A-D. 50% din suma care s-ar aplica clãdirii.

Valoarea impozabilã a clãdirii s-a ajustat cu un coeficient de corecţie corespunzãtor zonei C în cadrul localitãţii, rangul IV pentru toate satele componente.

Se  reduce valoarea  impozabilã  cu 20% ,pentru cladirile finalizate înainte de  01.01.1964  si  cu 10% pentru cladirile finalizate în perioada 01.01.1964-01.01.1984;
2) Se  majoreazã impozitul pe clãdirile  persoanelor fizice ce deţin în proprietate mai multe clãdiri, în afara celei de la adresa de domiciliu, dupã cum urmeazã:
-a) cu  65% pentru prima clãdire în afara celei de la adresa de domiciliu
-b) cu 150% pentru a doua clãdire în afara celei de la adresa de domiciliu
-c) cu 300% pentru a treia clãdire şi urmãtoarele în afara celei de la adresa de domiciliu ;

Nu intrã sub incidenta acestui articol persoanele fizice care detin in proprietate  cladirile dobândite  prin succesiune legalã (art.252 alin2.1.)

PERSOANE JURIDICE

3)Se stabileşte o cota de  impozit de 1,5% asupra valorii de inventar a clãdirii,înregistratã în contabilitatea acestora,conform prevederilor legale în vigoare.
4) In cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii ,valoarea impozabila se reduce cu 15%
5) In cazul unei cladiri reevaluate conform reglementarilor contabile, valoarea impozabila rezultata in urma reevaluarii, inregistrata ca atare in contabilitate;
6) In  cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata ,cota impozitului se stabileste :
– 10% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anterior anului fiscal de referinta ;
– 30%   pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anterior anului fiscal de referinta
7) Impozitul pe cladiri se aplica pentru orice cladire detinuta de opersoana juridica aflata in functiune, in rezerva sau in conservare, chiar daca valoarea sa a fost recuperata integral;
8)pentru clãdirile  proprietate publicã sau privatã a statului ori a unitãtilor administrative-teritoriale,concesionte ,închiriate date în administrare ori în folosintã ,dupã caz,persoanelor juridice ,se stabileste taxa pe clãdiri ,care reprezintã sarcina fiscalã a concesionarilor ,locatarilor titularilor dreptului de administrare sau de folosintã, dupã caz, în conditii similare impozitului pe clãdiri.
9)Se stabileste ,pentru plata cu anticipatie a intregii sume datorate a impozitului pe cladiri pânã la data de 31 martie , o bonificatie  de 10% .
-Impozitul pe cladiri se plateste anual ,în douã rate egale  ,panã la data de 31 martie si 30 septembrie,
-Impozitul anual pe clãdiri ,datorat aceluiasi buget local ,de catre persone fizice sau juridice ,de pânã la 50 lei inclusiv ,se plãteste integral pâna la primul termen  de platã .

-În cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, anul terminarii se actualizeaza, fiind anul în care s-au terminat aceste ultime lucrari(art.251 alin.8.1)
-orice persoana care dobândeste ,construieste ,sau instraineazã o clãdire are obligatia de a depune o declaratie fiscala la compartimentul de specialitate,în termen de 30 de zile de la data dobândirii,înstrãinãrii sau construirii(art.254 alin 5) .
– orice persoana care extinde , imbunatateste, demoleaza, distruge, sau modifica in alt mod o cladire existenta are obligatia de a depune o declaratie fiscala la compartimentul de specialitate,în termen de 30 de zile de la data care s-au produs aceste modificari;

CAP.ll. IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN
Contribuabili care detin în proprietate terenuri situate în comuna Motoşeni datoreaza impozit pe teren.

7)Se stabileste un impozit peterenul amplasat în intravilan înregistrat  în registrul agricol  la  categoria “terenuri cu  construcţii” conform zonei D, rangul IV  în sumã de 350 lei /ha.pentru toate satele componente ale com. Motoşeni din care se scade suprafata ocupata de constructii.
8)Se stabileşte un impozit pentru terenul amplasat în intravilan înregistrat la altã categorie decât “teren cu  construcţii” conform tabelului de mai jos: (art.258 alin(4)

Nr. crt Categoria de folosinţã Zona (lei/ha.)
Sat reşedinţã Sate componente
1 Teren arabil 15
2 Pãşune 13
3 Fâneaţã 13
4 Vie 19
5 Livadã 28
6 Pãdure 15
7 Luciu apã X
8 Drumuri X
9 Teren neproductiv x

(Impozitul pe teren cuprinde şi coeficientul de corecţie corespunzãtor art. 258, alin 5, care este 1,10  pentru toate  satele componente)

Incepând cu data de 01.01.2013,pentru terenurile proprietate publicã sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale ,concesionate ,inchiriate, date în administratie sau in folosinta ,se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor , locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta ,dupã caz, in conditii similare impozitului pe teren

9)Se stabileşte un impozit /taxa pentru terenul amplasat în extravilan corespunzãtor zonei D, dupã cum urmeazã :

Art.258 alin(6)

Nrcrt Categoria de folosinţã ZONA   LEI/HA
A B C D
.1 Teren cu constructii 22
2 Arabil 42
Pasune 20
Fâneatã                              20
5 Vie pe rod                              48
6 Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera                              8
7 Teren cu apa, altul decât cel cu amenajari piscicole                             1
Teren pe care se aflã amenajari piscicole                                                26

 

-Impozitul pe teren  se plãteşte   anual , în douã  rate egale ,pânã la 31 martie,  si 30 septembrie (art.255 alin(1)
– Se stabileste ,pentru plata cu anticipatie a intregii sume datorate a impozitului pe terenuri pânã la data de 31 martie , o bonificatie  de 10% . Impozitul /taxa  pe teren  ,datorat aceluiasi buget  local de pânã la 50 lei inclusiv ,se plãteste integral pânã la primul teremen de plata (art.255 alin(3).
-Taxa pentru  terenul amplasat  în intravilan ,inregistrat la alta categorie decat curti ,cladiri se  datoreazã  de cãtre persoanele juridice ,diferentiat in functie de obiectul de activitate astfel :
-pentru persoanele juridice cu obiect de activitate ,agricultura ,inpozitul  pe teren  se calculeaza conform tabelului tabelului de mai sus (art.258 alin(2)
-pentru persoanele juridice cu alt obiect de activitate ,decât agricultura  se vor aplica valorile  pentru terenul de la categoria terenuri cu constructii ,respectiv 460lei /ha (art.258 alin (3);

CAP.lll. IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

10. Se stabileşte un impozit asupra mijlocelor de transport cu tracţiune mecanicã, în funcţie de capacitatea cilindricã,prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cmc sau fractiune din aceasta , cu suma corespunzatoare din  tabelul de mai jos:

Nr crt Tipuri de autovehicule Suma în lei,pentru fiecare grupã de 200 cmc sau fractiune din aceasta
1 Motorete,scutere,motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cmc inclusiv 9
2 Autoturisme cu cap. cil. Intre 1601 cmc si 2000 c.m.c. 21
3 Autoturisme  cu cap. cil.intre 2001 cmc si 2600 cmc 84
4 Autoturisme cu cap.cil. intre 2601 cmc si 3000 cmc inclusive 167
5 Autoturisme cu cap. cil. de peste 3001 cmc 336
6 Autobuze,autocare,microbuze 28
7 Alte autovehicule cu masa totala mazima autorizata de pânã la 12 to inclusiv ,precum si autoturisme de teren din productie internã 35
86 Tractoare înmatriculate 21

(art.263 alin(2)

11)Se stabileşte un impozit în cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totală autorizata egala sau mai mare de 12 tone, egal cu suma corespunzătoare prevăzuta în tabelul următor:

Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone
Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa Vehicule cu sistem de suspensie pneumatica sau un echivalent recunoscut Vehicule cu alt sistem de suspensie
Vehicule cu doua axe
Vlasa nu mai puţin de 1 2 tone, dar nu mai mutt de 1 3 tone 0 133
Masa nu maiputin de 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone 133 367
Masa nu mai puţin de 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone 367 517
Masa nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone si peste 517 1169
Vehicule cu 3 axe
Masa nu mai puţin de 1 5 tone, dar nu mai mult de 1 7 tone 133 231
Masa nu mai puţin de 1 7 tone, dar nu mai mult de 1 9 tone 231 474
Masa nu mai puţin de 1 9 tone, dar nu mai mutt de 21 de tone 474 615
Masa nu mai putin de 21 de tone, dar nu mai mult de 23 de tone 615 947
Masa nu mai putin de 23 de tone, dar nu mai mult de 25 de tone 947 1472
Masa nu mai putin de 25 de tone, dar nu mai mul de 26 de tone  si peste 947 1472
Vehicule cu 4 axe
Masa nu mai putin de 23 de tone, dar nu mai mult de 25 de tone 615 623
Masa nu mai putin de 25 de tone, dar nu mai muît de 27 de tone 623 973
Masa nu mai putin de 27 de tone, dar nu mai mult de 29 de tone 973 1543
Masa nu mai putin de 29 de tone, dar nu mai mult de 31 de tone 1545 2291
Masa nu mai putin de 31   de tone, dar nu mai mult de 32 de tone  si peste 1545 2291

12)Se stabileşte îun impozit pe mijloacele de transport în cazul unei combinaţii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, egal cu suma corespunzătoare prevăzuta in tabelul următor.

Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone
Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima Ax(e) motor(oare) cu system de suspensie pneumatic sau echivalentele recunoscute Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare
l Vehicule cu 2+1 axe
Masa nu mai puţin de 12 tone, darnu mai multde 14 tone 0 0
Masa nu mai puţin de 14 tone, darnu mai multde 16 tone 0 0
Masa nu mai puţin de 1 6 tone, dar nu mai mult de 1 8 tone 0 60
Masa nu mai puţin de 18 tone, dar nu mai mult de 20 de tone 60 137
Masa nu mai puţin de 20-de tone, .dar nu mai mult de 22 de tone 137 320
Masa nu mai puţin de 22 de tone, dar nu mai mult de 23 de tone 320 414
Masa nu mai puţin de 23 de tone, dar nu mai mult de 25 de tone 414 747
Masa nu mai puţin de 25 de tone, dar nu mai mult de 28 de tone  si peste 747 1310
Vehicule cu 2+2 axe
1, Masa nu mai puţin de 23 de tone, dar nu mai mult de 25 de tone 128 299
Masa nu mai puţin de 25 de tone, dar nu mai mult de 26 de tone 299 491
Masa nu mai puţin de 26 de tone, dar nu mai mult de 28 de tone 491 721
Masa nu mai puţin de 28 de tone, dar nu mai mult de 29 de tone 721 871
5 Masa nu mai puţin de 29 de tone, dar nu mai mult de 31 de tone 871 1429
Masa nu mai puţin de 31 de tone, dar nu mai mult de 33 de tone 1429 1984
Masa nu mai puţin de 33 de tone, dar nu mai mult de 36 de tone 1984 3012
Masa nu mai puţin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone si peste 1984 3012
Vehicule cu 2+3 axe
Masa nu mai puţin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone 1579 2197
Masa nu mai puţin de 38 de tone, dar nu mai mult de 40 de tone  si peste 2197 2986
Vehicule cu 3+2 axe
Masa nu mai puţin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone 1395 1937
Masa. nu mai puţin de 38 de tone, dar nu mai mult de 40 de tone 1937 2679
Masa nu mai puţin de 40 de tone, dar nu mai mult de 44 de tone si peste 2679 3963
Vehicule cu 3+3 axe
Masa nu mai puţin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone 794 960
Masa nu mai puţin de 38 de tone, dar nu mai mult de 40 de tone 960 1434
Masa nu mai puţin de 40 de tone, dar nu mai mult de 44 de tone 1434 2283

In vederea stabilirii impozitului datorat pentru anul fiscal 2013, pentru fiecare mijloc de transport cu masa prevazutã mai sus,intreprinderile si operatorii de transport rutier astfel cum sunt definiti acestia în O.U.G. nr.109/2005 privind transporturile rutiere,aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr.102/2006,cu modificãrile si completãrile ulterioare,sunt obligate sã declare pe propria raspundere,dacã vehiculul a efectuat sau urmeazã sã efectueze în cursul anului (2013) cel putin o operatie de transport rutier international.

14)Se stabileşte o taxã asupra remorcilor, semiremorcilor sau rulotelor, care nu fac parte dintr-o combinaţie de autovehicole conf. tabelului de mai jos:

(art.263 alin(6)

Nr. crt Masa totalã maximã autorizatã Taxa(lei)
1 Pânã la 1 to. Inclusiv 9
2 Peste 1 to dar nu mai mult de 3 to. 34
3 Peste 3 to dar nu mai mult de 5 to. 52
4 Peste 5 to 64

Se stabileste , pentru plata cu anticipatie pentru întregul an a impozitului  pentru mijloacele de transport panã la 31 martie ,o bonificatie de 10%.(art.265 alin (2)

Taxa asupra mijloacelor de transport se plãteşte anual ,în doua rate egale ,pânã la data de 31 martie , 30 septembrie(art.265 alin(1)

Impozitul anual pe mijlocul pe transport ,datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili ,persoane fizice si juridice ,de pâna la 50 lei inclusiv se plateste pânã la primul termen de plata (art.265 alin(5).

CAP.lV. Taxe pentru eliberarea certificatelor ,avizelor  si a autorizaţiilor.

15).Se stabileste o taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism ,în mediul rural conform tabelului de mai jos:

Art.267alin (1) si (2)

Nr.crt. Suprafata pentru care se obţine certificatul de urbanism Taxa (lei)
1 Pânã la 150 m.p. inclusive 5
2 Între 151 m.p. si 250 m.p.inclusiv 6
3 Între 251 m.p. si 500 m.p. inclusive 7
4 Între 501 m.p. si 750 m.p. inclusive 12
5 Între 751 m.p. si 1 000 m.p. inclusive 14
6 Peste 1 000 m.p. 14 +0.01 lei/mp. pentru fiecare m.p.care depãşeşte 1.000 m.p.

 

16)Se stabileste o taxã pentru eliberarea unei autorizatii de construire  pentru o clãdire, egalã cu 0.50% din valoarea autorizatã a lucrãrilor de construcţii (art.267 alin(3)

17) Se stabileste  o taxã pentru eliberarea autorizatiei de foraje şi excavãri   in valoare de 8lei  /m.p. de teren afectat de foraj sau excavare.(art.267 alin (4)

18) Se stabileste o taxã pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe cãile şi în spaţiile publice precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor, de 8 lei pentru fiecare metru pãtrat de suprafaţã ocupata  de construcţie.(art.267 alin(7)

19). Se stabileste o taxã pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totalã sau parţialã, a unei constrcţii şi este egalã cu 0,1% din valoarea impozabilã a construcţiei, stabilitã pentru determinarea impozitului pe clãdiri. În cazul desfiinţãrii parţiale a unei construcţii, taxa pentru eliberarea autorizaţiei se modificã astfel încât sã reflecte porţiunea de construcţie ce urmeazã a fi demolatã.(art.267 alin(9)

20) Se stabileste o taxã pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de construire care este egalã cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale(art.267 alin (10)

21).Se stabileste o taxa  pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente la retelele publice de apã,canalizare energie electrica, telefonie ,televiziune prin cablu, si este în valoare de 15 lei   pentru fiecare record(art.267 alin (11)

22).Se stabileste o taxa pentru avizarea  certificatului de urbanism  de catre comisia  de urbanism si amenajarea teritoriului  de catre primari sau de structurile de specialitate din cadrul Consiliului Judetean, in valoare de 15  lei.(art.267 alin(11)

23)Se stabileste o taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradalã si adresã ,in sumã 5 lei(art.267alin(13)

24) Se stabileste o taxã  pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfãşurarea unei actiivitãti economice  în suma de 15 lei(art.268 alin (1)

25)Se stabileste o taxa pentru viza anuala a autorizatiei pentru desfasurarea unei activitati economice ,in suma de 7 lei,care va fi platita pâna la 31 decembrie a anului pentru anul urmator(art.268 alin (1/1)

26) Se stabileste o taxa pentru eliberarea autorizatiei  de funcţionare În suma de  de 16 lei(art.268 alin(2)
29).Se stabileste o taxã pentru eliberarea /vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitãtii de alimentatie publicã , în suma de 400 lei(art.268 alin (5)
30).Se stabileste o taxa de 27 lei,pentru eliberarea de copii hielografice  de pe planurile cadastrale sau de pe alte asemenea(art.268 alin (3)
31).Se stabileste o taxã pentru eliberarea certificatelor de producãtor  in suma de 80 lei iar taxa anuala de viza  in suma de 8 lei .(art.268 alin(4)

CAP.V.TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE.
32).Se stabileste o taxã pentru orice persoanã care utilizeaza un panou, afişaj  sau structura de afişaj pentru reclamã şi publicitate într-un loc public astfel art.271 alin(2)
-în cazul unui afisaj situat în locul în care persoana deruleazã o activitate economicã  ,in sumã de 23 lei.(limitele intre 0-23)
-în cazul oricarui alt panou  ,afisaj, sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate , în sumã de 17 lei.(limitele intre(0-17)

CAP.Vl. IMPOZITUL PE SPECTACOLE.

33).Se stabileste o cota de impozit pe spectacole asupra  sumei încasate din vânzarea biletelor de intrare si abonamentelor  astfel(art.274 alin (2)
-2% ,in cazul unui spectacol de teatru ,manifestare muzicalã , prezentare de film, spectacol de circ.
-5%, în cazul oricãrei manifestãri artistice altele decât cele de mai sus .

Persoanele  care datoreazã impozitul  pe spectacol au obligatia de a înregistra biletele de spectacol la compartimentul de specialitate al autoritãtii administratiei publice locale ,a anunţa tarifele pentru spectacol , de a preciza tarifele pe bilete si abonamente , de a emite un bilet pentru sumele primite de la spectatori, de a se conforma  oricaror altor cerinte privind tipãrirea ,înregistrarea ,avizarea ,evidenţa si inventarul biletelor de intrare

34).Se stabileste un impozit în cazul unei manifestari artistice sau unei activitati distractive care are loc intr-o videoteca  sau discoteca ,pe metru patrat pentru fiecare zi  astfel:
– în cazul videotecilor  suma este de 1 leu / mp.
– în cazul discotecilor ,suma este de 2 lei /mp.

CAP.Vll. ALTE TAXE LOCALE

35).Se stabileste o taxa zilnica in suma de 13 lei ,pentru utilizarea temporara a locurilor publice (comert ambulant) .

36)Se stabileste  o taxa  in suma de 10 lei pentru avizarea contractelor de arendare.

37)Se stabileste o taxa în sumã de 20 lei pentru persoanele care solicitã mãsurarea unei suprafete de teren.

38).Se stabileste o taxa anualã pentru tractoarele pe pneuri  neînmatriculate si pentru combine conform tabelului , platibilã  la 31 ianuarie .

 

TRACTOARE COMBINE
CP RON CP RON
0 – 25 55 0 – 100 115
25,1 – 45 85 100,1 – 200 230
45,1 – 65 115 200,1 – 300 405
65,1 – 100 170 300,1 – – 580
100,1 – 200 230
200, 1 – 300 345
300, 1 – – 580

39) Se stabileşte o taxă anuală în sumă de 300 lei/ha arabil şi 90 lei/ha păşune  pentru terenul arendat  aflat în proprietatea privată a C.L.Motoşeni
40) Se stabileşte o chirie lunară de 93 lei pentru spaţiile închiriate Medicului de familie cu destinaţia Dispensar medical uman si 100 lei pentru spatiile inchiriate cu destinatia Apartament personal.

CAP.Vlll. SCUTIRI SI FACILITÃŢI .

41). Se scutesc de la plata impozitului  pe cladirea folosita ca domiciliu, impozitului pe terenul  aferent cladirii utilizate ca domiciliu , taxa pentru eliberarea autorizatiilor de functionare pentru activitati economice si viza anuala a acestora,persoanele cu handicap grav sau accentuat  precum si persoanele invalide de gradul I .
42). Se scutesc  de la plata impozitului pe cladirea utilizata ca domiciliu   ,pe terenul aferent cladirii utilizate  ca domiciliu, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea  certificatelor, avizelor,autorizatiilor precum si taxelor speciale  aprobate de Consiliul Local;   veteranii de razboi ,vaduvele de razboi nerecasatorite  ,vaduvele veteranilor nerecasatorite, persoanelor fizice prevazute la art.1 al Decretului –Lege  nr.118/1990(persoanele persecutate din motive politice,dupa 6 martie 1945),precum si eroilor martiri, luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989.
43) Se scutesc de impozitul pe teren intravilan si extravilan pina la 5 ha  veteranii de razboi , vaduvele de razboi si vaduvele veteranilor de razboi.

44) Se scutesc de la plata impozitului de clãdiri, a impozitului pe teren, taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism şi autorizaţia de construire în cazul unei calamitãţi naturale, persoanele respective, cu începere de la data de 01 a lunii urmãtoare cel Se stabileste ,pentru plata cu anticipatie a intregii sume datorate a impozitului pe cladiri pânã la data de 31 martie , o bonificatie  de 10% .ei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii.
45) Se scutesc de la plata taxei pentru adeverinte, certificate fiscal elevii si studentii, persoanele cu ajutor social.
46) scutirea de la plata impozitului prevazuta la alin. (41), (42) ,(43) , (44) se aplica unei personae incepind cu prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative in vedereascutirii. (art. 284 alin. (8).

CAP.lX.SANCŢIUNI.

47).Se stabileste o amenda cuprinsa între 58 si 232 lei ,pentru depunerea peste termen a declaratiilor de impunere  si o amenda  cuprinsa între 232 lei si 580 lei pentru  nedepunerea declaratiilor de impunere.(art.294 alin(3)
48)Se stabileşte  o amendã  cuprinsa intre 267-1310 lei pentru incalcarea normelor tehnice  privind tiparirea ,inregistrarea ,vanzarea ,evidenţa  şi gestionarea dupã caz a abonamentelor  si a biletelor de intrare la spectacole (art.294 alin .(4)
49)Se stabileste ,in cazul persoanelor juridice ,o amenda cuprinsã între 232-928 lei pentru depunerea peste termen a declaratiilor de impunere(art.294 alin.(6)
50)Se stabileste ,in cazul persoanelor juridice ,o amendã cuprinsã între 928-2320 lei ,pentru nedepunerea declaratiilor de impunere.
51)Se stabileste ,in cazul persoanelor juridice ,o amenda cuprinsa intre 1067-5243 lei ,în cazul încalcarii normelor tehnice privind tipãrirea ,înregistrarea vânzarea ,evidenta si gestionarea , abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole.(art.294 alin(6).

CAP.Xl.TAXELE  EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU.

52).Se stabileste o taxa în suma de 2 lei ,pentru eliberarea certificatelor ,adeverintelor  si a oricaror înscrisuri prin care se atesta un fapt sau o situatie.

53) Eliberarea  certificatelor fiscale – 2 lei

54) Se stabileste o taxa în suma de 15 lei ,pentru inregistrarea la cerere ,în actele de stare civilã   a schimbãrii numelui  si o taxa de 2 lei pentru inregistrarea la cerere ,in actele de stare civila a desfacerii casatoriei.

55) Se stabileste o taxa locala privind desfacerea casatoriei pe cale administrativa in cuantum de 580 lei

56) Se stabileste o taxa locala privind incheierea  casatoriei in zilele de simbata si duminica sau in zilele de sarbatori legale in suma de 50 lei

57) Se stabileste o taxã în sumã de 2 lei  ,pentru eliberarea altor certificate de stare civilã în locul celor pierdute ,deteriorate sau sustrase .

58) Se stabileste o taxa de 12 lei ,pentru transcrierea la cerere ,in registrele de stare civila a actelor de stare civila  intocmite de autoritatile straine.

Alin.

60) Se stabileste o taxa pentru eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:
– animale sub 2 ani – 2 lei;
– anumale peste 2 ani –  2 lei.

61) certificarea ( transcrierea ) transmisiunii proprietatii animalelor, pe cap de animal, in bilete de proprietate:

– animale sub 2 ani – 2 lei;
– animale peste 2 ani – 5 lei

Alin.

62)Se stabileste o taxã de înmatriculare permanentã a autovehiculelor si remorcilor  astfel:
*pentru autovehicule si remorci cu masa totalã maxima autorizatã pina in 3 500 kg.-60  lei;
*pentru autovehicule si remorci cu masa totalã maximã autorizatã mai mare de 3500 kg.-145  lei;